Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

PEYZAJ TEKNİK RESMİ (4 AKTS Kredisi)

Çizimle ilgili teorik bilgiler, çizim teknikleri, çizim araç ve gereçleri, teorik ve uygulamalı çalışmalar. Ders kapsamında çizim aletleri, özellikleri ve nasıl kullanıldıkları anlatılmaktadır.

PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ (2 AKTS Kredisi)

Peyzaj, peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarı kavramları, peyzaj mimarlığı mesleğinin gelişimi; peyzaj tasarımı, peyzaj planlama, bitkisel materyal ve kullanımı gibi temel eğitim konuları; peyzaj mimarlığı çalışma konuları, ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar; peyzajın tanımlanmasında temel yaklaşımlar; Türkiye’nin doğal ve kültürel özellikleri; Akdeniz bölgesi doğal ve kültürel peyzaj özellikleri; Ege Bölgesi doğal ve kültürel peyzaj özellikleri; Marmara Bölgesi doğal ve kültürel peyzaj özellikleri, Karadeniz Bölgesi doğal ve kültürel peyzaj özellikleri, İç Anadolu Bölgesi doğal ve kültürel peyzaj özellikleri, Doğu Anadolu Bölgesi doğal ve kültürel peyzaj özellikleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi doğal ve kültürel peyzaj özellikleri.

TEMEL TASARIM (5 AKTS Kredisi)

Tasarımın temel ilke ve unsurlarının örnekler ve uygulamalarla irdelenmesini içermektedir.

PEYZAJ SANATI TARİHİ (2 AKTS Kredisi)

Peyzaj kavramı ve sanatla ilişkisi, insan-peyzaj ilişkilerinin tarihsel gelişimi, Mısır bahçeleri, Mezopotamya uygarlıklarında bahçe (Sümer, Babil, Asur), İran bahçeleri, Yunan ve Roma bahçeleri, Ortaçağ Avrupa’sında manastır ve şato bahçeleri, İslam’da bahçe anlayışı, Uzakdoğu bahçeleri (Çin, Japon),  Rönesans ve Barok bahçeler, Fransız Büyük Stil anlayışı,  İngiliz naturalistik bahçe anlayışı, Türklerde bahçe sanatı, modern bahçe ve peyzaj sanatı.

DENDROLOJİ-I (4 AKTS Kredisi)

Bu ders, peyzaj planlama ve tasarımında bitki materyalinin önemi, Dendroloji biliminin tanımı, organografya, bitkilerin taksonomik sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, bitkilerde adaptasyon ve tasarımda bitki seçimini yönlendiren etkenler, kapalı tohumlu (Angiospermae) odunsu dış mekan süs bitkisi türlerinin tanınması, dendrolojik özellikleri, kültürü, çoğaltılması ve kullanımı başlıkları altındaki konuları içermektedir.

YAPI MALZEME BİLGİSİ (3 AKTS Kredisi)

Yapı malzemeleri ve Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında kullanımları hakkında genel bilgi, doğal malzemeler (taş, agrega, ahşap, metal), yapay malzemeler (beton, pişmiş toprak ürünleri, mozaikler, blok, karo, büz, briketler, sentetik petrol ürünleri, jeotekstil), borular (çelik borular, plastik borular), boya ve koruyucular), bağlayıcılar (çimento, kireç, alçı), metal ekleme malzemeleri (civata, somun, vida, kaynak, perçin)

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ (4 AKTS Kredisi)

Süs bitkilerinin tanımı ve sınıflandırması, Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmeler, süs bitkisi üretimi için seçilecek alanlarda aranan özellikler, süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılan alt yapılar, süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılan yetiştirme ortamları, süs bitkileri çoğaltma yöntemleri ve seçilmiş örnek türlerin yetiştirme teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

PERSPEKTİF ÇİZİM TEKNİĞİ (5 AKTS Kredisi)

Perspektif Çizim Tekniği dersi kurallı perspektif çizim yöntemlerini öğrenilmesi içermektedir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (5 AKTS Kredisi)

Ders kapsamında temel bilgisayar bilgisi verildikten sonra, proje çizim ve görselleştirmelerinin gerçekleştirildiği AutoCAD ve Photoshop programları anlatılmaktadır.

PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU-I (4 AKTS Kredisi)

Peyzaj yapılarını açıklığa kavuşturma ve inşa etme sanatı olan konstrüksiyonun amaçları, döşeme elemanları ve bunların yapım teknikleri, yol, otopark, bordür, basamak, rampa, korkuluk çeşitleri ve yapım teknikleri, drenaj ve çevreleme elemanları (taş, tuğla ve beton duvarlar, çitler ve parmaklıklar) ile çatı elemanları malzeme ve yapım teknikleri ile birlikte yapımına ilişkin plan, kesit ve perspektif çizimlerinin yapılabilmesine yönelik teknik bilgiler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

PEYZAJ PROJESİ-I (6 AKTS Kredisi)

Ders kapsamında öğrenciler daha önceden temel olarak aldıkları çizim ve tasarım derslerindeki bilgileri kullanarak bir villa bahçesi tasarlar. Ders, alan analizi, leke plan, ön proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj projeleri, kesit-görünüşler, perspektifler ve detay aşamalarını içermektedir.

PEYZAJ PROJESİ-II (6 AKTS Kredisi)

“Peyzaj Projesi 2” dersi beşli diziden oluşan proje derslerinin ikincisi olup toplu konut ve site alanları içerisindeki peyzaj tasarımlarının öğretilmesini amaçlar. Ders, alan analizi, leke plan, ön proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj projeleri, kesit-görünüşler, perspektifler ve detay aşamalarını içermektedir

PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ-I (4 AKTS Kredisi)

Arazi formlarının algılanması, tesviye eğrilerinin yorumlanması, binalar ve diğer yapısal alanlar için tesviye teknikleri, yollar için tesviye teknikleri, drenaj amaçlı tesviye, kazı ve dolgu alan ve hacimlerinin hesaplanması, tesviye planının hazırlanması, yaya ve araç yollarının tasarımı, yüzey ve toprakaltı drenaj sistemlerinin tasarımı

MEVSİMLİK VE ÇOK YILLIK ÇİÇEKLER (4 AKTS Kredisi)

Bu ders, mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin peyzaj planlama ve tasarımı açısından önemi, teknik özellikleri ve üretim aşamaları, bu tür bitkilerin çoğaltılmasında kullanılan ileri teknikler, bitki büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörler (sıcaklık, ışık, su ve sulama, bitki besin elementleri ve gübreleme), mevsimlik ve çok yıllık süs bitkisi türleri, özellikleri, yetiştirme ve kullanım teknikleri ve sorunları başlıkları altındaki konuları içermektedir.

BİTKİSEL TASARIM-I (4 AKTS Kredisi)

Bitkisel tasarım; amaçları, ilkeleri, fonksiyonları ,“Tasarım” unsuru olarak bitkisel materyalinin özellikleri: gövde, dallanma, çiçeklenme, meyve, yaprak rengi, gövde rengi, bitki büyüme gelişim döngüsü içinde bitkilerin görsel, estetik ve fonksiyonel özellikleri, bitkisel tasarımda estetik ilkeler: renk, doku, form, çizgi, bitki tasarımında görsel etki prensipleri: denge, ölçek, zıtlık, sıra, bitkisel tasarımda fonksiyonel ilkeler: hareket kontrolü, görsel kontrol, iklimi iyileştirme, gürültü kontrolü, biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyon kontrolü, çevre ve ortam kalitesini iyileştirme

bitkilerin projede gösterimi: bitki plan görünüşleri, bitkisel tasarım projesinde plan,  ölçek,  kesit, perspektif özellikleri, farklı bitkilendirme teknikleri ve standartları ve uygulama projeleri, bitkisel tasarım süreci, bitki tasarımında bitki ve bitkilendirme genel standartları, bitki tasarımını sınırlayan faktörler, Bitkilendirmede doğal türler kullanımı, mesleki uygulamaları doğrudan ilgilendiren iklim değişikliği, küresel ısınma, kuraklık ve sürdürülebilir peyzaj mimarlığı uygulamalarında bitki materyalinin önemi, Genel Değerlendirme.

PEYZAJ EKOLOJİSİ (3 AKTS Kredisi)

Peyzaj ekolojisinin tanımı ve içeriği; peyzajı oluşturan faktörlerin tanımlanması ve işlevleri;  peyzajın yapısı, fonksiyonu ve değişimine ilişkin bilgiler, peyzaj unsurları (peyzaj mozaiği, peyzaj matrisi, peyzaj yaması, peyzaj koridoru), ekolojide zaman ve mekan ölçeği, peyzajın geometrisi, komünite ve peyzaj düzeylerinde biyolojik çeşitlilik, insan tasarımlı peyzajlar

PEYZAJ PLANLAMA-I (6 AKTS Kredisi)

Planlama nedir? Planlama çeşitleri ve peyzaj planlaması nedir? Peyzaj planlamanın aşamaları, peyzaj planlamanın sürdürülebilir gelişme, tür ve habitatların korunması için gerekliliği, kültür peyzajlarında (tarım, karayolu, orman vb.) peyzaj planlama çalışmaları, Peyzaj planlamada kullanılan yöntemler, peyzaj planlamada tarihsel gelişim ile sosyo-ekonomik verilerin önemi ve değerlendirilmesi. Peyzaj planlama çalışmalarına uzman, sektör, kurum ve halk katılımı.

PEYZAJ PROJESİ-III (6 AKTS Kredisi)

Peyzaj Projesi 3 dersi, kentsel bağlamda açık ve yeşil alanların tasarımı üzerinde odaklanmaktadır. Ders, alan analizi, leke plan, ön proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj projeleri, kesit-görünüşler, perspektifler ve detay aşamalarını içermektedir.

PEYZAJ ANALİZİ (3 AKTS Kredisi)

Peyzaj analizi ve peyzaj analizine neden gereksinim olduğu, literatür tarama ve literatür gösterimi, sörvey yöntemleri, analiz çalışmalarında kullanılan aletler, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri, anketler, sosyo-ekonomik ve kültürel değerler, doğal peyzaj kaynaklarının analizi: jeoloji ve jeomorfoloji, topoğrafya (eğim ve bakı analizleri), iklim faktörleri, toprak, hidroloji, bitki örtüsü ve yaban hayatı, peyzaj analizi ile sağlanan bilgilerin peyzaj mimarlığında kullanımı.

KÜLTÜR VE PEYZAJ (3 AKTS Kredisi)

Bu ders kapsamında peyzaj ve kültür arasındaki etkileşim tarihsel süreç içindeki gelişimi ile zamansal, farklı coğrafyalarda kazanmış olduğu özellikleri ile de mekansal olarak ele alınacaktır. Burada peyzaj ve kültür arasındaki karşılıklı etkileşimi farklı yaklaşımlar ile analiz edebilen ve bu etkileşimin karakterlerini peyzaj tasarımı ve planlama çalışmalarına yansıtabilecek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

PEYZAJ PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (4 AKTS Kredisi)

Coğrafi bilgi sistemleri dersi, temel harita bilgileri, bilgi sistemlerine genel bakış, coğrafi bilgi sistemlerinin tanımı, fonksiyonları, bileşenleri, veri modelleri, vektörel veri modeli, raster (hücresel) veri modeli, veri toplama teknikleri, veri tabanı kavramları, konumsal analizler, bilgilerin sunumu ve harita tasarımı,  Uzaktan algılama, elektromanyetik spektrum, algılayıcı platformlar, harita, hava fotoğrafı, kartoğrafya ve koordinat sistemi gibi temel kavramları tanımlayarak uzaktan algılama bilim ve teknolojisinin tarımsal uygulamalarda nasıl gerçekleştirildiği gibi konuları kapsar.

PEYZAJ PLANLAMA-II (6 AKTS Kredisi)

Peyzaj, peyzajın farklı tanımları, Peyzajı oluşturan doğal faktörler; toprak, topografya, hidrolojik yapı, İklim, jeoloji-jeomorfoloji, bitki örtüsü, yaban hayatı, Peyzajın yapısı; yama, koridor, matris, mozaik, Peyzaj potansiyeli ve peyzaj fonksiyonlarının tanımlanması, Peyzaj planlamanın tanımı, amacı, özellikleri, Peyzaj planlamada standart çalışma şablonu, Peyzaj değişimi ve değişim süreçleri, Peyzaj planlamada alan kullanımları Peyzajın farklı boyutları, Peyzaj Karakter Analizi ve peyzaj planlamadaki yeri, Farklı peyzaj sınıflandırma yöntemleri konusundaki temel bilgiler

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine üye ülkelerdeki peyzaj sınıflandırma çalışmaları

KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN PLANLAMA (6 AKTS Kredisi)

Kent kavramı; kentleşmenin tarihçesi; plan ve planlama kavramları; kent planlama; kentsel açık ve yeşil alan sistemleri; açık ve yeşil alan kavramları, tipleri, işlevleri; açık ve yeşil alan planlama ilkeleri, parklar, spor ve oyun alanları, ağaçlı cadde ve bulvarlar, bisiklet yolları, promenatlar, meydanlar, yaya bölgeleri

DOĞA KORUMA (3 AKTS Kredisi)

Bu ders kapsamında çevre ve doğa koruma çalışmaları, dünyada ve ülkemizde doğa korumanın tarihsel gelişimi, çevre ve doğa korumanın amaçları ve gerekçeleri, doğa korumada değerlendirme kriterleri, ülkemizde ve uluslar arası boyutta doğa koruma alanları kategorileri, korunan alanların ilanı ile ilgili genel kriterler ve ülkemizde uygulanan kriterler, uluslar arası doğa koruma anlaşmaları ve önemli çevre koruma organizasyonları, korunan alanların planlanma yöntemleri, korunan alanların saptanmasındaki yasal dayanaklar, ülkemizde bulunan korunan alanlar ve bu alanların alanları sorunları ve çözüm önerileri irdelenecektir.

ÇİMLER VE YER ÖRTÜCÜLER (4 AKTS Kredisi)

Bu ders, çimlerin tanımı ve Peyzaj Mimarlığı açısından önemi, çimlerde kalite ölçütleri, çim türlerinin taksonomisi, morfolojik özellikleri ve sınıflandırması, serin iklim çim türleri, sıcak iklim çim türleri ve çoğaltma teknikleri, çim alanların oluşturulma aşamaları, karışımlar, çim alanlarda temel bakım işlemleri ve problemler; yer örtücü bitkilerin tanımı ve özellikleri,  dikim teknikleri, belli başlı yer örtücü bitki türleri, özellikleri, yetişme koşulları ve kullanım alanlarını içermektedir.

STAJ-I (3 AKTS Kredisi)

Bitkisel Uygulama Stajı, Peyzaj Mimarlığı eğitimi boyunca bitki materyali ile ilgili olarak aldığı bilgiler doğrultusundaki beceri ve deneyimini arttırıcı pratik yapma, bitki materyalinin tanınması, yetiştirilmesi ve uygulanması ile ilgili faaliyetleri yerinde görerek yeni bilgi ve beceriler kazandırma, fidanlıklardaki bitki materyalinin üretimi, yetiştirilmesi, araziye nakli ve dikilmesi ya da bakımı için kullanılan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını, bunların arasındaki ilişkiyi tanıma ve fidanlık sistemi işleyişi konularını kapsar.

PEYZAJ PROJESİ-IV (12 AKTS Kredisi)

Sürdürülebilir turizm tesisi veya otel peyzaj tasarımı üzerinde odaklanan bu derste 8-10 ha. gibi nispeten büyük alanlarda peyzaj tasarım süreçlerinin çalışılmaktadır. Bu alanların tasarımında turizm tipi, kullanıcı profili, çevreyle fiziksel, görsel ilişkiler ve ışık-ses ilişkileri ile iklimsel ilişkilerin analizi önem taşımaktadır. Peyzaj tasarım sürecine uygun olarak, alan analizi, ihtiyaca yönelik alan kullanımlarının belirlenmesi, avan proje (yapısal tasarım, bitkisel tasarım), kesin proje, proje detay ve projenin görselleştirilmesi aşamalarını içermektedir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (4 AKTS Kredisi)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), karar aşamasında bir projenin düşünülebilen çevreye olan bütün etkilerini sistemli ve mümkün olduğu kadar kapsamlı bir araya getiren ve değerlendiren ve projenin çevre açısından kamuoyuna açıklanmasındaki ilkeleri belirleyen bir çevre politikası aracıdır. Bu ders kapsamında; ÇED’in tanımı, ülkemizde ve diğer ülkelerde tarihsel gelişimi; ülkemizde ÇED yasal süreci, ÇED raporu hazırlama ve değerlendirme ölçütleri; ÇED aşamaları, ÇED hazırlanmasında ortak çalışılacak mesleklerin tanıtımı, bazı örnek çalışmalar için ÇED sistematiği, çevresel etkilerin özellikleri, doğal faktörlerin doğadaki bazı fonksiyonları, ÇED yöntemleri açıklanacaktır.

BİTİRME PROJESİ-I (3 AKTS Kredisi)

Öğrenci ve danışmanın birlikte belirlediği ve Bölüm Kurulunda tartışılan peyzaj mimarlığının ilgi alanına giren bir konuda bitirme projesinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Bitirme projesi bir peyzaj tasarım ya da peyzaj planlama projesi olabileceği gibi bitkisel üretim ve diğer konularda da hazırlanabilir.

PEYZAJ YÖNETİMİ (3 AKTS Kredisi)

Peyzaj yönetimi kavramının tanımı, önemi, amacı, temel hedefleri, temel kavramları, ilkeleri, teorik yaklaşımlar, uluslararası ve ulusal örnekler, peyzaj yönetim projelerinin hazırlanma aşamaları, Avrupa Konseyi peyzaj yönetim rehberi, örnek bir alanda peyzaj yönetim projesinin hazırlanması

PEYZAJ PROJESİ-V (12 AKTS Kredisi)

“Peyzaj Projesi 5 (PP5)” dersi beşli diziden oluşan proje derslerinin sonuncusu olup ileri aşamada peyzaj tasarım çalışmalarını kapsamaktadır. Ders, alan analizi, leke plan, ön proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel peyzaj projeleri, kesit-görünüşler, perspektifler ve detay aşamalarını içermektedir.

PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ (4 AKTS Kredisi)

Peyzaj onarımı, mühendislikle ilgili problemlerin bitkilerden yararlanarak çözümlenmesi şeklinde, ortaya çıkmıştır. Peyzaj mimarlığı disiplini içerisinde uygulanan peyzaj onarım çalışmaları ile aktiviteler ve ekosistemler arasında stabil ve sürdürülebilir bir doğal ilişkinin kurulması hedeflenmektedir. Peyzaj onarımın temel materyali ekosistem olduğundan ekosistem özellikleri iyi bilinmelidir. Peyzaj onarımı çalışmalarının her ne kadar biyolojik ve teknik önlemlerin birlikte kullanımı olanak sağlasa da bu çalışmaların ağırlık merkezini bitkiler oluşturmaktadır. Peyzaj onarımı kırsal ve kentsel alanlarda, doğal ya da insan etkinlikleri ile bozulmuş alanlarda yapılabilir. Bu ders kapsamında peyzaj onarım tekniklerinin gelişim süreci, peyzaj onarım çalışmalarının planlanması, peyzaj onarımında kullanılan materyaller, özellikleri ve bunların karşılaştırılması, bazı sorunlu alanlarda peyzaj onarım çalışmaları ile peyzaj onarımın önemi ve ülkemiz açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.

BİTİRME PROJESİ-II (3 AKTS Kredisi)

Öğrenci ve danışmanın birlikte belirlediği ve Bölüm Kurulunda tartışılan peyzaj mimarlığının ilgi alanına giren bir konuda bitirme projesinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Bitirme projesi bir peyzaj tasarım ya da peyzaj planlama projesi olabileceği gibi bitkisel üretim ve diğer konularda da hazırlanabilir.

STAJ-II (3 AKTS Kredisi)

Planlama ve Tasarım Stajının Amaçları; Üniversitede peyzaj planlama ve tasarımına ilişkin derslerde alınan bilgiler doğrultusunda bürolarda, beceri ve deneyimini arttırıcı pratik yapma, gerçek yaşamdaki peyzaj planlama, tasarımı ve projelendirme uygulamalarını yerinde görme ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerileri kazanma konularını kapsar.

SEÇMELİ PAKET I

GENEL EKOLOJİ (3 AKTS Kredisi)

Ekoloji biliminin tanımı, tarihsel gelişimi, ekolojide temel kuram ve kavramlar, ekoloji biliminin alt dalları ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, popülasyon, komünite ve ekosistemin özellikleri temel biyojeokimyasal döngüler ve temel ekolojik sorunlar başlıkları altındaki konuları içermektedir.

SEÇMELİ PAKET II

ÇEVRE SORUNLARI (3 AKTS Kredisi)

Doğa ile insan arasındaki uzaklaşma insanın doğal kaynaklardan yararlanma kapasitesini ve dolayısıyla da çevre sorunlarını artırmıştır. Ders kapsamında; çevre sorunları ve nedenleri, insan ve çevre ilişkilerinin tarihçesi, dünyada ve ülkemizde çevre politikaları ve başlıca çevre sorunları hava, su, toprak, gürültü ve görsel kirlilikler, Biyolojik çeşitliliğin azalması, Türkiye’nin çevre sorunlarının bölgesel ölçekte değerlendirilmesi, çevre sorunlarına karşı alınabilecek önlemler ve Sürdürülebilir Kalkınma kavramları hakkında bilgi verilecektir.

SEÇMELİ PAKET III

DENDROLOJİ-II (4 AKTS Kredisi)

Açık tohumlu (Gymnospermae) bitkilerin temel özellikleri, sınıflandırması, familyaları, cinsleri ve türleri, kapalı tohumlu (Angiospermae) ve açık tohumlu (Gymnospermae) odunsu dış mekân süs bitkisi türlerinin tanınması, dendrolojik özellikleri, kültürü, çoğaltılması ve peyzajda kullanımı konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİMARLIK BİLGİSİ (2 AKTS Kredisi)

Mimarlık mesleğinin temelini oluşturan mimarlık kavramlarının açıklanması; proje tasarımı evreleri; form ve işlev kavramlarının mimarideki önemi; geleneksel yapım türleri ve malzemeleri;  dönem başında tespit edilen mimari yapıların öğrenciler tarafından araştırılarak ders içinde sunumlarının yapılması,

PEYZAJ MİMARLIĞI UYGULAMALARI (2 AKTS Kredisi)

Peyzaj mimarlığında altyapı faaliyetleri, yapı malzemeleri ve bitkisel malzemelerin kullanımına yönelik uygulamaların yerinde görülmesi ile birlikte peyzaj bakımı ve süs bitkileri üretim faaliyetlerinin yapıldığı uygulama alanlarındaki görsel ve uygulamalı yapılan bilgilendirme çalışmalarını içerir.

SEÇMELİ PAKET IV

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II (5AKTS Kredisi)

Peyzaj Mimarlığında kullanılan modelleme ve görselleştirme programı olan 3D Studio Max programı anlatılmaktadır. Temel çizim komutlarının anlatılmasının ardından üç boyutlu model oluşturulması ve görselleştirilmelerin yapılabilmesi için doku, materyal ve ışık bilgileri verilmekte ve uygulamalı örnekleri anlatılmaktadır.

PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU-II (4 AKTS Kredisi)

Malzeme ve yapım teknikleri ile birlikte peyzaj yapılarının yapımına ilişkin plan, kesit ve perspektif çizimlerinin yapılabilmesine yönelik teknik bilgiler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ (4 AKTS Kredisi)

Antropojen etkiler altında kalmadan tamamen doğal etmenlerle oluşan “Doğal Bitki Örtüsü”.  Doğal bitki örtüsünün oluşumunu etkileyen doğal faktörler. Doğal bitki örtüsünün dağılışını etkileyen antropojenik faktörler. Türkiye’deki iklim bölgeleri ve doğal bitki örtüsü arasındaki etkileşim.

Fitocoğrafya ve Türkiye’nin fitocoğrafik bölgeleri: Avrupa-Sibirya, Akdeniz, Iran-Turan. Türkiye’nin Doğal Bitki Bölgeleri: Akdeniz Güney Anadolu, Ege, Orta Avrupa ve Doğu Karadeniz Kayın-Göknar Ormanları, Submediteran Karaçam Ormanları, Güney Anadolu Sedir-Göknar Dağ Ormanları ve Amanos Dağları, Boreal Ladin ve Çam, Doğu Anadolu’nun Meşe Ardıç Ormanları, Anadolu’nun Bozkır ve Alpin bölgeler.

Doğal bitki bölgelerinin genel özellikleri, içerdikleri tipik doğal bitki türleri, bitki örtüsündeki bozulma nedenleri, durumları, örnekleri ele alınmaktadır. Doğal Bitki Örtüsündeki tür çeşitliliği ve endemizm. Genel Değerlendirme.

SEÇMELİ PAKET V

BİTKİSEL TASARIM-II (4 AKTS Kredisi)

Tasarım devam eden bir süreç olup, Bitkisel Tasarım II Dersi daha özel ve tanımlanmış konularda bitki kullanımını öngörmektedir. Peyzaj tasarımı sürecinde, bitkisel tasarımın tanımlanması, aşamaları, bitkisel tasarım projesinin üretilmesi çevresinde ele alınacaktır. Bozulmuş alanların onarılması, tarihi alanlarda bitkisel tasarım, kurakçıl peyzaj, engelliler için tasarım gibi özelleşmiş konu ve alanlarda gerçekleştirilecek projelerde farklı teknikler ile bitkisel tasarıma ait detayların görselleştirilmesi, yapısal unsurlar ile bitkiler arasındaki etkileşimin ortaya koyulması beklenmektedir. İç bahçeler, duvar bitkileri, su bitkileri, eğreltiler ve bambular, soğanlılar, güller gibi özel bitki türleri ve grupları ile yapılacak proje çözümlerinde ekolojik açıdan sürdürülebilirlik konuları da ele alınacaktır.

PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ-II (4 AKTS Kredisi)

Ders kapsamında arazi biçimlendirme işlemlerinden sonra yüzey drenajı ile oluşacak yüzey akışlarının toplanması veya alandan uzaklaştırılması için gerekecek açık ve kapalı drenaj sistem tasarımları çeşitli peyzaj tasarım örneklerinde irdelenecektir.  Ayrıca peyzaj mühendisliği II dersi kapsamında, ekonomik, estetik ve emniyeti göz önüne alarak peyzaj yapılarını meydana getiren elemanlar ve yapılara gelen yükler özelinde mühendislik mekaniği ile kuvvet etkisi altında kalan denge ve hareket koşullarının incelenmesi amaçlanmaktadır.

REKREASYONEL ALAN PLANLAMA (4 AKTS Kredisi)

Rekreasyon kavramı, rekreasyon türleri, rekreasyonda motivasyon ve rekreasyonel talep, Rekreasyon kaynakları, kırsal ve kentsel rekreasyon alanları

Rekreasyonu faaliyetini ve rekreasyon potansiyelini etkilen faktörler; doğal peyzaj faktörleri, alt ve üst yapı faktörleri, sosyo-kültürel faktörler Rekreasyonel planlama: yer seçimi, mekan organizasyonu, fiziksel planlama, Tasarım, leke etüdü; proje ihtiyaç listesinde belirtilen kullanımların alan içindeki genel dağılımları, Piknik, yürüyüş, yüzme, kamping gibi rekreasyon faaliyetleri için ihtiyaçlarının analizi, yaya ve araç sirkülasyonu Rekreasyon alanlarındaki temel yapısal donatılar, örnekleri, standartları, Rekreasyon alanlarında bilgilendirme, yönlendirme şekilleri ve araçları Rekreasyonel alanların planlanması örnekleri, farklı rekreasyon tipleri için detaylar, alan kullanımları ve alan sirkülasyonuna ilişkin çözümler Rekreasyon ve çevre; rekreasyonel faaliyetlerin farklı peyzaj faktörleri, ekosistemler ve alanlar-kullanımlar örneğinde olumsuz çevresel etkileri Rekreasyonel taşıma kapasitesi ve sosyal taşıma kapasitesi, Sürdürülebilir rekreasyon; rekreasyonel planlama sürecinde doğal yapının korunması araçları, Rekreasyonel planlamada bitkilendirme, doğal peyzaj uygulamaları, Rekreasyon alanlarında çevre koruma, Mavi Bayrak uygulamaları Rekreasyonel alan planlama, yetkili kurumlar konusundaki mevcut yasal ve kurumsal yapı, ilgili yasal düzenlemeler

SEÇMELİ PAKET VI

PROJE SUNUM TEKNİKLERİ (5 AKTS Kredisi)

Proje Sunum Teknikleri dersi kapsamında analiz paftası aşamasından uygulama paftası aşamasına kadar peyzaj tasarımında kullanılan geleneksel ve modern sunum tekniklerinin çeşitli proje örneklerinde irdelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ders kapsamında öğrencilerin Antalya ilinde belirlenen bir proje alanında proje sunum tekniklerini uygulamaları suretiyle sunum tekniklerinin avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin vurgulanması amaçlanmaktadır.

MAKET YAPIM TEKNİKLERİ (3 AKTS Kredisi)

Ders kapsamında doğal arazi modellerinden başlanarak, tasarımı tamamlanmış projelerin maketlerine kadar, aşamaları ile maket yapım teknikleri anlatılacaktır. Ders süresince ölçek kavramında başlanarak, maket yapımında kullanılan malzemelerin tanıtımı yapılacak, doğal ve yapay malzemelerin maketlerde kullanılabilme olanaklarından bahsedilecek, makette kullanılacak proje bileşenlerinin maket üzerine uygulanması aşamaları (kesim, boyama, yapıştırma vb) ve bu aşamalarda kullanılan farklı teknikler öğrenilecektir. Dönem boyunca, çalışılan örnek bir alan üzerinde maket uygulaması tamamlanacak ve final ödevi olarak sunulacaktır.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (3 AKTS Kredisi)

Şehirciliğe giriş, şehirciliğin evrimi, Şehirciliğin tarihçesi, kent kuramları, kent kuruluş şemaları, kentlerin kuruluş özellikleri, kentleşme kavramı, plan- planlama- şehir ve bölge planlama, Türkiye planlama sistemi- imar planları ve çeşitleri, Avrupa Birliğinde mekansal planlama, Kentsel tasarım kavramı, kentsel koruma kavramı, kentsel dönüşüm kavramı, kentsel yeşil alan planlaması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

SEÇMELİ PAKET VII

PROJE UYGULAMA TEKNİĞİ (5 AKTS Kredisi)

Dersin amacı proje uygulama sürecinin öğrenilmesidir. Ders kapsamında proje tasarım ve çizim işleri tamamlandıktan sonra, uygulamanın bitirileceği aşamaya kadar geçen süreç anlatılmaktadır. Bununla beraber ihale işlemleri, yasal hak ve sorumluluklar, keşif-metraj uygulamaları, şantiye süreci, proje uygulama süreci içerisinde irdelenmektedir.

MODERNİZM VE PEYZAJ MİMARLIĞI (3 AKTS Kredisi)

Bu ders  kapsamında modern peyzaj mimarlığı kavramının kapsadığı dönemler, bu dönemlerdeki peyzaj mimarlığı uygulamaları, peyzaj mimarlarının yaklaşımları ve çalışmalarından örnekler incelenerek süreç içindeki gelişim ortaya konmaktadır. Ders kapsamında modernist peyzaj mimarlarının bakış açılarının geçmişten günümüze peyzaj tasarımı ve peyzaj mimarlığının gelişimine olan etkileri incelenmektedir.

Modernizm Akımı, Modernizmin Peyzaj Mimarlığına etkileri, Yeni peyzaj estetiği dönemi içinde Gabriel Guevrekian’ın su ve ışık bahçesi, Pierre Legrain’inTachard bahçesi, Andre ve Paul Vera’nın Otel Noailles bahçesi, Fletcher Steele’in Naumkeag projesi, Christopher Tunnard ve modern peyzajda bahçeler, Soyut sanat ve işlevsel peyzaj dönemi içinde Garret Eckbo ve yaşam için peyzaj, James Rose’un işlevselcilik ve zen yaklaşımı, Daniel Urban Kiley ve sentezci yaklaşımı, Thomas Church ve insanlar için bahçeleri, Burle Marx ve soyut sanat olarak peyzaj, Luis Barragan ve sürrealist ekspresyonizm peyzajı, Isamu Noguchi ve özgün formları, Lawrence Halprin ve soyutlanmış doğa, Modernizm sonrası ve postmodern peyzaj dönemi içinde Martha Schwartz, Peter Walker, Hideo Sasaki ve Charles Jencks gibi peyzaj mimarları ve eserleri konusundaki dersin kapsamındadır.

TURİZM PEYZAJLARI (3 AKTS Kredisi)

Turizm kavramı, dünyada ve Türkiye’de turizmin gelişimi, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi, Turizmi Teşvik Kanunu ve uygulamaları; peyzaj değişimine neden olan faktörler; “turizm ya da turist peyzajı” kavramı, turizm gelişmelerine bağlı peyzaj dönüşümleri, dönüşümlerin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal etmenleri ve sonuçları

İÇ MEKAN BİTKİLERİ (3 AKTS Kredisi)

İç mekanın tanımı ve bu mekanlardaki bitkisel uygulamaların estetik, psikolojik, fizyolojik,  eğitim vb faktörler bakımından önemi, İç mekan bitkilerin temel yetişme istekleri ve genel bakım işlemleri, yaygın kullanılan çoğaltım teknikleri, sık karşılaşılan hastalık ve zararlı problemleri,  belli başlı iç mekan bitki türlerinin tanıtımı ve bunların genel özellikleri ve kullanım alanları.

SEÇMELİ PAKET VIII

PEYZAJ BAKIMI (5 AKTS Kredisi)

Peyzaj Mimarının yeşil alanların bakımı ve sürdürülmesindeki rolü, peyzaj bakımı sektörü ve bu sektörde insan ilişkileri, bitkilerde budama ve şekil verme uygulamaları, çim alanlar, yer örtücü bitkiler, ağaç ve çalılar ve diğer süs bitkilerinde ekim ve dikim, sulama, biçme, malçlama ve gübreleme uygulamalarında temel prensipler, hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunları ve bunların mücadelesinde kullanılabilecek yöntemler.  Ayrıca bilgiye ulaşmada ve belirtilen bir konuda yapılan araştırma sonuçlarının sunum haline getirilmesinde ve sunumda izlenecek yöntem ve teknikler tartışılacaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE, DOĞA VE PEYZAJ POLİTİKALARI (3 AKTS Kredisi)

Çevre, doğa, peyzaj tanımları, çevre ve doğa korumanın gerekleri, Avrupa Birliğinin kuruluş süreci ve bu süreçte çevre ve doğa koruma politikalarının ele alınma şekilleri, çevre eylem programları, AB çevre politikalarının temel uygulama alanları; hava ve suyun korunması, atıklar, atık yönetimi, endüstri ve risk yönetimi, iklim değişikliği, sürdürülebilir gelişme, Avrupa Birliğinde doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması; doğa korumada yasal, kurumsal finansal araçlar, doğa koruma ağları, programları, Flora-Fauna-Habitat Yönergesi, NATURA 2000 Ağı, CORINE Biyotopları, EUNIS Habitatları, Üyelik sürecinde Türkiye’de AB çevre ve doğa koruma politikalarının entegrasyonu çalışmaları, Avrupa Birliğinde peyzaj politikalarının gelişimi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, APS’nin Türkiye’de uygulanma durumu

KENTSEL TASARIM (3 AKTS Kredisi)

Kentsel tasarım kuramları ve politikaları, kentsel doku ve tarihi, şehir mimarisi ve tarihi konularıyla birlikte şehir form ve estetiğini anlama ve değerlendirme, kentsel tasarım çalışma konularıyla ilişkili olan ekoloji, teknik altyapı, ulaşım, kent peyzajı ve toplum sosyolojisi ile ekonomi gibi konularında sürece yönelik bilgilendirmeler ve kentsel tasarım yöntem ve teknikleri konularını kapsamaktadır. Çeşitli işlevleri içeren yeni bir yerleşim alanında yapısal, sosyal, ekonomik, kültürel niteliklerin ve fiziksel çevre -yerleşim dokusu ilişkilerinin belirlenmesi; arazi kullanımı, ulaşım sistemi, yapı düzeni ve diğer ilişkilerin çözümlenmesi; yerleşim dokusunu oluşturan diğer öğelerin ve öğeler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi; çağdaş ve geleceğe dönük olarak tasarlanan yerleşim düzeninin kurgusunun iki ve üç boyutlu tekniklerle ifadesine yönelik uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

KIYI PEYZAJLARI (3 AKTS Kredisi)

Kıyı kavramının tanımı, kıyı tipleri, kıyı ekosistemleri; kıyı peyzajları; kıyıların korunmasına yönelik uluslar arası ve bölgesel programlar ve sözleşmeler; kıyılarda planlamaya ilişkin öngörüler; Türkiye’de kıyı alanları ile ilgili yasal düzenlemeler, çevre düzeni planları; kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik önlemler; bütünleşik kıyı alanları yönetimi kavramı ve ilgili konular.

Eklenme tarihi :15.12.2022 13:59:22
Son güncelleme : 15.12.2022 13:59:22