PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Bölümümüz 1995 yılında ilk öğretim elemanının atanmasıyla faaliyetlerine başlamıştır. Halen Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim öğretim verilmektedir. Bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri 10 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisinden oluşan toplam 13 akademik personel ile sürdürülmektedir.

Halen Ziraat Fakültesi 4. eğitim bloğunda bulunan bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü iki adet tasarım stüdyosu, 50 bilgisayar kapasiteli bilgisayar destekli tasarım ünitesi, ölçme ve değerlendirme laboratuvarı ve bölüm kitaplığı bulunmaktadır. Süs bitkileri çalışmaları, Ziraat Fakültesi Kampüs Araştırma – Uygulama Çiftliği arazilerinde ve seralarında yapılmaktadır.

AR-GE açısından çalışma konuları, bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, süs bitkileri, yeşil alanlar, milli parklar ve doğa koruma alanları, kıyı planlaması ve yönetimi ve çevre sorunları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Bölümümüz uluslararası bağlantıları bakımından oldukça güçlüdür. Erasmus+ programı kapsamında işbirliği yaptığımız 9 Avrupa üniversitesi ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli uluslararası projeler yürütülmektedir.

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ

kepPeyzaj sözcüğü dilimize manzara ya da görünüm anlamına gelen Fransızca “Paisage” sözcüğünden aktarılmıştır. Geniş tanımlaması ile peyzaj; Doğal ve kültürel elemanların herhangi bir noktadan görüs açısı içine sığabilen görünüşüdür. Peyzaj mimarlığı, ziraat mühendisi ve aynı zamanda bir yazar ve gezgin olan Frederick Law OLMSTED ‘in Amerika Birleşik Devletleri’nde formal bahçe düzenine karşı bir hareketin temsilcisi olarak ortaya çıkması; örnekleri günümüze kadar uzanan özgün eserler vermesi ve çalışmalarında ilk kez “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanması ile yeni bir meslek olarak 1856 yılında doğmuştur.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bahçe Düzenleme Sanatı olarak ortaya çıkan ve uzun süre bu tanım çerçevesinde algılanan Peyzaj Mimarlığı’nın tarihi, ilk toplu yerleşim mekanlarının (kentlerin) ortaya çıkışıyla eştir. Babil’in Asma Bahçeleri’nden günümüzün modern parkları ve kentlerin yeşil alan sistemlerinin kurulmasına kadar geçen süreçte; Peyzaj Mimarlığı biliminin temel amacını “insanlara doğayla bütünleşmiş, estetik ve fonksiyonel kullanıma uygun ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak” oluşturmuştur.

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında önemi daha iyi kavranan Peyzaj Mimarlığı mesleği, günümüzde bir çok temel bilim dalının verilerinden yararlanarak planlama ve tasarım açısından insanla çevresi arasında olumlu ve sürdürülebilir bir ilişkinin yaratılmasıyla ilgili prensipleri geliştiren, yönlendiren ve uygulayan mesleklerden biri konumuna gelmiştir. Bu nedenle ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeşil alanlar, arboretumlar, sergi ve fuar alanları, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yasamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluşturulan alan ve mekanların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bu temel işlevler yerine getirilirken canlı bir materyal olarak görülen süs bitkilerinin yetiştirilmeleri ve estetik ve fonksiyonel prensipler doğrultusunda kullanımları da mesleğin ilgi alanları arasındadır. Ayrıca insan faaliyetleri sonucunda bozulmuş alanlardaki doğa onarımı çalışmaları da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin temel konuları arasında yer almaktadır.

Misyon

Doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kampüs 07070 ANTALYA (Ziraat Fakültesi IV. Blok)
Tel: 0 242 310 65 60
Tel: 0 242 227 45 64 ( FAX )